Handelsbetingelser

Vores handelsbetingelser

Ved registrering af en sag hos Flydækning accepterer kunden automatisk følgende betingelser:

1.GENERELT

1.1 Ved opstart/oprettelse af en sag hos Flydækning accepterer kunden automatisk nedenstående handelsbetingelser.

1.2 Kunden accepterer ved sagens oprettelse, at Flydækning behandler kundens personoplysninger i overensstemmelse med Forordning nr. 2016/679, art. 6, stk. 1, litra b, idet selve behandlingen er nødvendig for Flydæknings sagsbehandling. Yderligere information henvises til Flydæknings persondatapolitik.

2. OPLYSNINGER OM TJENESTEUDBYDEREN

2.1 Hjemmesiden flydaekning.dk ejes og drives af Flydækning.

2.2 Flydækning handler på vegne af kunden for at sikre den størst mulige kompensation i overensstemmelse med EU-forordning nr. 261/04.

2.3 Spørgsmål kan rettes til Flydæknings e-mail: kontakt@flydaekning.dk

3. AFTALEN

3.1 Flydækning vil efter bedste evne sikre den størst mulige kompensation. Dertil kræves fyldestgørende, præcise og korrekte oplysninger fra kunden. Kunden erklærer ved oprettelse af sagen, at de oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

3.2 Kunden giver fuldmagt til Flydækning til at repræsentere kunden, og kunden giver fuldmagt til at Flydækning på dennes vegne overfor flyselskabet er berettiget til at foretage ethvert retsligt skridt i denne forbindelse.

3.3 Flydækning repræsenterer kunden overfor flyselskabet via en fuldmagtserklæring. Kunden må ikke sideløbende rette henvendelse til flyselskabet med henblik på at kræve kompensation for samme forhold. Kunden skal straks underrette Flydækning, hvis flyselskabet kontakter dem vedrørende den igangværende sag.

3.4 Kunden garanterer, at kravet ikke er overgivet til tredjemand eller tredjemand ikke allerede repræsenterer kunden, og ingen retstvist er afventende mellem kunden og flyselskabet. En opstartet sag hos Flydækning kan ikke overdrages til andre.

3.5 Flydækning er berettiget til at modtage informationer fra flyselskabet og de relevante myndigheder på kundens vegne.

3.8 Hvis kundens handlinger medfører, at Flydækning ikke kan opnå kompensationen, anses Flydækning for at have udført forgæves arbejde i forbindelse med at lande kompensation hjem til kunden. I så fald er Flydækning berettiget til at opkræve det forventede salær for det udførte arbejde for kunden, dække eventuelle afholdte udlæg på sagen, og forventede sagsomkostninger (hvis sagen er under retslig behandling), som forventes at blive tilkendt Flydækning. Dækning af eventuelt tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter og lignende tilkommer også Flydækning.

3.9 Flydækning har ret til at indgå forlig med flyselskabet på kundens vegne, uanset indholdet af forliget.

3.10 Flydækning træffer selv beslutninger om, hvilke skridt der er nødvendige for at opnå den højest mulige kompensation. Der kan ikke stilles krav til Flydækning om, hvordan sagen håndteres.

3.11 Salæret i 4.1. tilfalder Flydækning, som Flydækning kan fakturere kunden for. Derudover tilfalder alle øvrige beløb (renter, sagsomkostninger, retsafgifter osv.) også udelukkende Flydækning, som kunden kan faktureres for af Flydækning.

3.12 Flydækning har ret til at nægte at håndtere en sag for en kunde, f.eks. hvis kravet involverer omkostninger til oversættelse eller legalisering for at forfølge sagen retsligt, hvis flyselskabet ikke har værneting i Danmark eller Sverige, eller hvis flyselskabet har en høj konkursrisiko. Kunden vil modtage meddelelse om afvisningen og årsagen hertil.

3.13 Flydækning kan på ethvert tidspunkt stoppe sagen, hvis Flydækning vurderer, at der ikke er grundlag for at opnå kompensation. Kunden informeres med en begrundet forklaring, og kunden får fuld råderet over sit potentielle krav.

3.14 Hvis flyselskabet ikke udbetaler kompensationen, kan Flydækning automatisk sende en klage til relevante myndigheder. Flydækning vurderer selv, om et forligstilbud fra flyselskabet er acceptabelt.

3.15 Kunden giver fuldmagt til at Flydækning kan, hvis Flydækning skønner det nødvendigt, indbringe sagen for retten for at sikre kompensationen i henhold til EU-forordning nr. 261/04. 

3.16 Sagsbehandlingen udføres primært af Flydæknings specialister. Hvis sagen ikke kan anlægges i Danmark på grund af manglende jurisdiktion eller andre problemer, accepterer kunden og giver fuldmagt til, at Flydækning kan sende sagen til en samarbejdspartner i udlandet. 

3.17 Kommunikationen mellem Flydækning og flyselskabet er fortrolig og kan ikke kræves udleveret.

3.18 Kunden kan til enhver tid opsige aftalen inden kravet indbringes for domstolene. Flydækning er berettiget til at fakturere for det udførte arbejde og dækning af evt. afholdte udlæg. Hvis aftalen opsiges efter, at kravet er indbragt for domstolene, er Flydækning berettiget til salær, der fastsættes, som om sagen var vundet fuldt ud af Flydækning, i overensstemmelse med priserne i afsnit 4.1, herunder dækning af evt. afholdte udlæg og forventede sagsomkostninger samt evt. tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter.

3.19 Punkt 3.18 gælder også, hvis kunden ønsker at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, inden sagen er afsluttet. Efter tilbagekaldelsen vil Flydækning være forhindret i at håndtere kundens sag.

 

4. Fortrydelsesfrist

I henhold til Forbrugeraftaleloven har kunden 14 dage til at fortryde Flydæknings behandling og håndtering af kravet, regnet fra det tidspunkt, hvor kunden opretter sin sag hos Flydækning.

Fortrydelsesfristen på 14 dage gælder ved indgåelse af tilsvarende aftaler online, hvor kunden kan trække sig tilbage uden at angive årsag. Fristen regnes normalt fra den dag, hvor kunden opretter sagen på Flydæknings hjemmeside: www.flydaekning.dk.

I henhold til forbrugeraftaleloven har kunden ret til at modtage oplysninger om fortrydelsesretten og den bestilte tjeneste. Fortrydelsesfristen starter ikke, før kunden har modtaget disse oplysninger skriftligt, enten på papir eller via e-mail. Kunden modtager disse oplysninger umiddelbart efter oprettelsen af sagen på hjemmesiden.

Hvis kunden opretter sagen mandag den 1., samme dag som kunden modtager oplysningerne, har kunden frist indtil mandag den 15. for at fortryde oprettelsen, medmindre fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, hvorefter kunden kan vente til den følgende hverdag.

Der er dog en undtagelse til den generelle fortrydelsesret, hvor kunden accepterer, at fortrydelsesretten bortfalder, og at Flydækning påbegynder behandlingen og håndteringen af kravet med det samme ved oprettelsen. Dette gælder også, hvis Flydækning fuldt ud har behandlet kundens krav inden for de 14 dage.

Ved accept af disse handelsbetingelser, via underskrivelse af fuldmagtserklæring på Flydæknings hjemmeside, accepterer kunden, at Flydækning påbegynder arbejdet med at indhente kompensation og/eller refundering af ekstraomkostninger. Kunden er opmærksom på, at dette medfører, at fortrydelsesretten bortfalder, når Flydæknings behandling og håndtering af kundens krav starter med det samme ved oprettelsen, forudsat at Flydækning har indhentet kundens krav fra flyselskabet inden for de 14 dage.

Kunden mister derfor fortrydelsesretten ud over udløbet af de 14 dage, når Flydækning har udført sit arbejde fuldt ud for kunden, før notifikation vedrørende fortrydelse modtages. Hvis kunden ønsker at udøve fortrydelsesretten, skal dette meddeles Flydækning inden for fristen ved en utvetydig erklæring (f.eks. via post, fax eller e-mail). Hvis meddelelsen gives skriftligt, f.eks. via brev eller e-mail, skal den sendes inden fristens udløb. 

Underretning om fortrydelse skal sendes til: kontakt@flydaekning.dk og/eller på Flydæknings postadresse.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis kunden sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fristens udløb.   1. PRISER inkl. moms

 

4.1 Flydæknings salærer udgør følgende:

    Sagen vindes udenfor retten:

Flydistance

Det får du typisk efter vores salær

Vores salær

Under 1.500 km.

170 Euro

80 Euro

1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer.

140 Euro

60 Euro

1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket.

280 Euro

120 Euro

Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer.

215 Euro

85 Euro

Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer.

425 Euro

175 Euro


    Sagen bringes for retten og sagen vindes

 

Flydistance

Det får du typisk efter vores salær

Vores salær

Under 1.500 km.

133 Euro

117 Euro

1.500-3.500 km. og forsinket med 2-3 timer.

110 Euro

90 Euro

1.500-3.500 km. og mere end 3 timer forsinket.

220 Euro

180 Euro

Over 3.500 km. og forsinket med 3-4 timer.

170 Euro

130 Euro

Over 3.500 km. og forsinket med mere end 4 timer.

335 Euro

265 Euro

Såfremt sagen ikke vindes.

0 Euro

0 Euro

 

4.2 Opnås der ikke kompensation, er Flydækning ikke berettiget til at opkræve og fakturere salær.

4.3 Hvis flyselskabet refunderer kundens udgifter til mad, drikke, hotelovernatninger, og/eller transport i forbindelse med flyforsinkelsen, herunder refusion af kundens flybillet (ekstraomkostninger), pålægger Flydækning et salær baseret på en timepris på DKK 600, dog maksimalt 30% af disse ekstraomkostninger (uanset divergerende moms-regler).

4.4 Renter, der påløber fra kundens krav mod flyselskabet, tilfalder Flydækning. Det samme gælder for eventuelle tilkendte sagsomkostninger ved retslig behandling, udgifter afholdt af Flydækning, betalte retsafgifter, oversættelses- og legaliseringsomkostninger samt dækning af eventuelt tilkendte sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, mv.

4.5 Ved vurdering af, at sagen skal for retten, afholder Flydækning udgifterne til sagens forløb. Hvis der tildeles sagsomkostninger, procesrenter, retsafgift og andre omkostninger/indtægter forbundet med retssagen, tilfalder disse Flydækning.

4.6 Kunden accepterer, at Flydækning – i overensstemmelse med deres til enhver tid gældende prislister – anlægger sag på mine vegne mod det pågældende flyselskab, hvis Flydækning finder, at der er anledning hertil og skønner det nødvendigt.

  1. Alle priser i dette afsnit er inklusive moms.

    5. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

5.1 Flydækning kan ikke påtage sig ansvar, såfremt kunden mener at være berettiget til en større kompensation og/eller ekstraomkostninger, herunder refusion, end den opnåede. Dette gælder også, hvis Flydækning håndterer kundens krav, men ikke opnår medhold over for flyselskabet. Ligeledes fraskriver Flydækning sig ansvar, hvis oplysninger fra flyselskabet under processen medfører, at behandlingen af kundens krav ikke længere kan resultere i et positivt resultat, eller hvis Flydækning beslutter under processen, at kravet ikke længere kan behandles med en positiv udfaldsmulighed.

5.2 Flydækning påtager sig ikke ansvar for kundens indirekte tab, tab af produktion, goodwill, tabt arbejdsfortjeneste mv. I alle tilfælde er Flydæknings ansvar begrænset rent beløbsmæssigt, så det ikke overstiger størrelsen af det salær, som Flydækning enten har opkrævet i den pågældende sag over for kunden, eller som Flydækning maksimalt har mulighed for at opkræve over for kunden i den pågældende sag. Denne ansvarsbegrænsning gælder dog ikke i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra Flydæknings side.

5.3 Force majeure fritager Flydækning for ansvar. Force majeure omfatter forhold uden for Flydæknings kontrol, som ikke kunne eller burde have været forudset ved aftalens indgåelse. Dette inkluderer krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, COVID-19 lignende situationer og arbejdsstridigheder (ikke udtømmende liste).

5.4 Informationen på Flydaekning.dk er udarbejdet så præcist som muligt, men Flydækning garanterer ikke for rigtigheden heraf. Flydækning kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, og det kan ikke garanteres, uanset indholdet på hjemmesiden, at kunden har krav på kompensation og/eller refusion af ekstraomkostninger, herunder refusion.

5.5 Flydækning påtager sig ikke ansvar for konsekvenserne af, at kunden har angivet forkerte bankoplysninger, adresse eller lignende, herunder at kompensationen og/eller ekstraomkostningerne er blevet udbetalt til en forkert modtager. I tilfælde af fejl fra kundens side, f.eks. hvis kompensationen og/eller ekstraomkostningerne er blevet udbetalt til en forkert modtager, er Flydækning ikke ansvarlig, og er derfor ikke forpligtet til aktivt at rette op på dette.

5.6 Flydækning er en rådgivningsvirksomhed. Flydækning påtager sig ikke en resultatforpligtelse, men er ansvarlig for en indsatsforpligtelse. Derfor kan Flydækning ikke pålægges at levere sin tjenesteydelse inden for en bestemt tid, da det afhænger af flere faktorer uden for Flydæknings kontrol (flyselskabernes behandlingstider, rettens behandlingstider mv.). Flydækning kan derfor ikke gøres ansvarlig for påståede forsinkelser i levering af sin tjenesteydelse.

 

6. Kunden Ansvar og Forpligtelser

6.1 Når flyselskabet eller billetagenten udbetaler kompensationen og/eller ekstraomkostningerne til kunden, skal kunden informere Flydækning herom senest 10 dage efter modtagelsen. Dette er nødvendigt for korrekt afregning mellem Flydækning og kunden. Manglende rettidig information berettiger Flydækning til at beregne almindelig procesrente i henhold til Renteloven fra dette tidspunkt og indtil betaling af det salær, som Flydækning er berettiget til at modtage fra kunden.

6.2 Hvis kunden modtager kompensation, gavekort, vouchers eller lignende direkte fra flyselskabet eller en tredjepart og undlader at informere Flydækning herom inden for 10 dage, kan Flydækning fakturere kunden for unødvendige omkostninger, herunder retsafgifter, udarbejdelse af stævning, omkostninger til retssagen, mv., udover det almindelige salær. Hvis sagen endnu ikke er retsligt behandlet, kan Flydækning fakturere kunden i henhold til Flydæknings sædvanlige priser (afsnit 4.1).

6.3 Hvis kunden modtager kompensation, gavekort, vouchers eller lignende direkte via et tredjepartsfirma eller opretter en sag hos et tredjepartsfirma samtidig med en sag hos Flydækning, betragtes dette som misligholdelse af Flydæknings handelsbetingelser. Flydækning kan i denne situation fakturere fuldt salær for sit arbejde, herunder det salær, som Flydækning ville have opkrævet ved modtagelse af kompensation og/eller ekstraomkostninger fra flyselskabet. Dette gælder også for renter, forventede sagsomkostninger ved retslig behandling, dækning af sagsomkostninger til flyselskabet/dets repræsentanter, udgifter til oversættelse/legalisering og lignende. Samme gælder, hvis kunden misligholder Flydæknings handelsbetingelser på anden vis, f.eks. ved afgivelse af urigtige oplysninger til Flydækning eller overdragelse af kravet til tredjemand uden at informere Flydækning ved sagens oprettelse.

6.4 Kundens betaling af alle fakturaer fra Flydækning skal ske senest 14 dage efter modtagelse, medmindre andet skriftligt er aftalt eller angivet på fakturaerne.

6.5 Ved forsinket betaling af Flydæknings fakturaer kan Flydækning beregne renter af det forfaldne beløb svarende til almindelig procesrente i henhold til Renteloven, indtil betaling er sket. Rykkergebyrer pr. rykkerskrivelse kan også opkræves i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser.

6.6 Hvis en forfalden faktura ikke betales senest 14 dage efter skriftligt påkrav fra Flydækning, er Flydækning berettiget til at påberåbe sig yderligere misligholdelsesbeføjelser i henhold til dansk ret. Desuden kan Flydækning opkræve gebyr i overensstemmelse med Rentelovens bestemmelser for det udsendte påkrav samt gebyrer for udenretlig og/eller indenretlig inkassobehandling. Hvis betaling fortsat udebliver efter fremsendt påkrav, kan Flydækning foretage yderligere behandling af kravet, herunder indbringelse for Fogedretten.

 

7. Fortrolighed

7.1 Flydækning og dets medarbejdere forpligter sig til at behandle alle oplysninger på en lovlig og rimelig måde. Dette indebærer, at kun nødvendige og rimelige oplysninger behandles i forhold til det angivne formål.

7.2 Kundens videregivne eller indtastede oplysninger behandles fortroligt af Flydækning og deles ikke med tredjepart i større omfang end nødvendigt for at håndtere kundens sag bedst muligt.

8. Immaterielle rettigheder

8.1 Samtlige immaterielle rettigheder til produkter, tjenesteydelser osv., leveret af Flydækning, inklusive patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører udelukkende Flydækning. Kunden har ingen rettigheder til at udnytte eller anvende disse rettigheder.

 

9. Forsikring

9.1 Flydækning skal herved oplyse, at Flydækning ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun Flydækning kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgivningen. Som kunde risikerer kunden herved, at kundens eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres eller opfyldes af Flydækning.

10. Lovvalg- og Værnetingsklausul

10.1 Det er aftalt, at dansk ret gælder for aftalen mellem Flydækning og kunden. Eventuelle tvister i forbindelse med samhandlen mellem parterne skal afgøres ved Københavns Byret som første instans.

Vælg Flydækning til at køre din sag