Fuldmagten


Fuldmagt

Jeg bemyndiger 

Flydækning ApS (CVR: 44122146)

Til at handle på mine vegne i overensstemmelse med følgende betingelser 

 • Flydækning repræsenterer mig i alle anliggender som partsrepræsentant vedrørende mit krav på kompensation, refusion af flybillet og evt. refundering af udlæg over for de relevante flyselskaber i forlængelse af mine flyrejser der giver anledning hertil i henhold til flypassagerers rettigheder herunder EF Forordning nr. 261/2004, The Air Passenger Rights and Air Travel Organiser's Licensing regulations 2019, Turkish Regulation on Air Passenger Rights (SHY PASSENGER) m.v.

 • Jeg giver Flydækning fuldmagt til at repræsentere mig over for de relevante flyselskaber, herunder til at gøre et krav gældende herom, til at forfølge mine juridiske rettigheder ved de nationale håndhævelsesinstanser og eller de civilretlige domstole, til at indgå forlig med de relevante flyselskaber, til at indbringe de relevante flyselskabers manglende betaling af krav iht. eksigibelt forlig og/eller domme for Fogedretten m.v.

 • Jeg accepterer og giver fuldmagt til, at Flydækning anlægger sag på mine vegne mod det pågældende flyselskab, hvis Flydækning finder, at der er anledning hertil og skønner det nødvendigt.

 • Jeg er indforstået med, at al kommunikation med de relevante flyselskaber alene kan ske igennem Flydækning, så længe nærværende fuldmagt er gyldig. Jeg bekræfter også, at jeg ikke har givet fuldmagt til andre i forbindelse med inddrivelse af dette krav.

 •  Flydækning har fuldmagt til på mine vegne at anmode om indsigt i mine personoplysninger efter artikel 15 i forordning nr. 679/2016, som flyselskabet har registreret om mig, i det omfang disse er nødvendige for at forfølge mit krav mod flyselskabet.

 • Jeg bekræfter og giver ligeledes fuldmagt til, at Flydækning, såfremt Flydækning skønner det nødvendigt, på mine vegne kan overdrage kravet til Flydækning selv eller til en ekstern, der både kan forfølge mit krav og/eller repræsentere mig i retten i forbindelse med mit krav.

 • Nærværende fuldmagt bemyndiger ikke Flydækning til at handle på underskrevnes vegne i andre anliggender end de her omtalte. 

 

Power of Attorney

I authorize and grant 

Flydækning ApS (CVR: 44122146)

Power of attorney to act on my behalf in accordance with the following conditions

 • Flydækning represents me in all matters as a party representative regarding my claim for compensation, refund of airfare, and possible reimbursement of expenses to the relevant airlines following my flights that give rise to it in accordance with air passenger rights, including (but not limited to) EU Regulation No. 261/2004, The Air Passenger Rights and Air Travel Organiser's Licensing regulations 2019, Turkish Regulation on Air Passenger Rights (SHY PASSENGER), etc.
 • I grant Flydækning the power of attorney to represent me to the relevant airlines, including asserting a claim, pursuing my legal rights through national enforcement authorities and/or civil courts, negotiating settlements with the relevant airlines, and bringing legal action against the relevant airlines for non-payment of claims in accordance with enforceable settlements and/or judgments for the Bailiff's Court, etc.

 • I accept and authorize Flydækning to file a lawsuit on my behalf against the respective airline if Flydækning deems it necessary.

 • I understand that all communication with the relevant airlines can only occur through Flydækning as long as this power of attorney is valid. I also confirm that I have not authorized others in connection with the recovery of this claim.

 • Flydækning is authorized to request access to my personal data under Article 15 of Regulation No. 679/2016, which the airline has registered about me, to the extent necessary to pursue my claim against the airline.

 • I confirm and also authorize Flydækning, if deemed necessary by Flydækning, to assign the claim to Flydækning or to an external party on my behalf, who can both pursue my claim and/or represent me in court in connection with my claim.

 • This power of attorney does not authorize Flydækning to act on behalf of the undersigned in matters other than those mentioned here.

● Nærværende fuldmagt bemyndiger ikke Flydækning til at handle på underskrevnes vegne i andre anliggender end de her omtalte

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Underskrift certifikat
Document name: Fuldmagten
lock iconUnique Document ID: b59e32d738bb580a2f0d7d7ac0b507fd39de8a51
Timestamp Audit
April 8, 2024 3:07 pm CESTFuldmagten Uploaded by Faiz Flydaekning - info@flydaekning.dk IP 80.62.117.202